اين بخش برای استفاده ی دانشجويان محترم دوره ی کاردانی آموزش ابتدايی واحدهای خوشنويسی وطراحی ونقاشی آورده شده است :

 

1ـ باتوجه به گزينه هاي زير كدام يك از اهداف تدريس هنر مي باشد ؟

   الف ) شناخت وپرورش استعداد هاي هنري دا نش آموزان وفراهم ساختن زمينه مناسب براي رشد وشكوفايي اين استعدادها

    ب) آشنايي تدريجي دانش آموزان با ميراث غني وبا ارزش فرهنگي ايران اسلامي

    ج ) ايجاد زمينه هاي مناسب براي استفاده از اوقات فراغت وداشتن سرگرمي هاي سالم

    د ) تمام موارد ا لف و ب و ج صحيح مي باشد .

2 ـ با توجه به" هنر اسلامي و تأثير آن در هنر سرزمين هاي ديگر " گفته زير از كيست ؟

 " رنگ آميزي فرش هاي مشرق زمين در بالا بردن وترقي رنگ آميزي آثار نقاشان قرن پانزدهم ايتاليا وقرن هفدهم هلند تأثير بسيار شاياني داشته است ."

     الف ) پروفسور ويلهلم فون بُده

      ب ) پروفسور فرد ريك زاره

      ج ) رامبرا ند نقاش مشهور                                                      

      د ) داهل رئيس كتابخانه دانشگاه كپنهاك

 3 ـ  باتوجه به گزينه هاي زير كدام يك از اهداف تدريس هنر مي باشد ؟

       ا لف ) آشنايي با اصول و فنون زيبا شناسي

       ب ) تربيت دقت در دا نش آموزان

       ج ) ايجاد زمينه براي رسيدن به نوآوري ، ا بداع و خودكفايي

       د ) تمام موارد ا لف و ب و ج صحيح مي باشد .

4 ـ  كودكان در چه سني ميل بي حد ي به نقاشي دارند ؟

        الف ) 5 و6 سالگي

        ب ) 6 و7 سالگي

        ج ) 7 و8 سالگي

        د ) 4 و 5 سالگي

5 ـ كدام يك از مدادهاي زير به ترتيب نرم ومتوسط مي باشند ؟

        الف ) HB – H

        ب ) BH –B

        ج ) HB – B

        د ) H2 –BH

   6 ‌ـ از تركيب دو رنگ قرمز و آبي چه رنگي بدست مي آيد ؟

       الف ) قهوه اي

        ب ) نارنجي

        ج) سورمه اي

        د ) بنفش

 7 ـ ايجاد مهارت در گرفتن قلم و آموزش شناخت رنگ ها ، تربيت دقت و تصور از اهداف كدام نقاشي است ؟

          الف ) نقاشي ساده

          ب ) نقاشي روي بوم

         ج ) نقاشي خط خطي

         د ) نقاشي تقويت نقوش

8 ـ مطالعه تجربي رنگ ها ، آموزش اجسام و شناخت بُعد و آشنايي با مباني هنرهاي سنتي از اهداف كدام نقاشي مي باشد ؟ 

          الف ) خط خطي

          ب ) شطرنجي

          ج ) تقويت نقوش

          د ) انگشتي

9 ـ كلاژ ( Collage  ) يعني چه ؟

          الف ) وصالي و چسباندن

           ب ) طراحي و چاپ انگ

           ج ) قطاعي و وصالي

           د ) قطاعي و جدا كردن    

10 اگر هدف ما" ا يجاد رغبت واحساس شادما ني براي آموزش مشترك رياضي وهنر" باشد.

 كدام موضوع را پيشنهاد مي كنيد ؟

        الف ) نقاشي هاي شطرنجي                                

        ب ) شكل سازي هاي ساده 

        ج ) نقاشي با حروف الفبا

        د ) شكل سازي با اعدا د

 

 11 ـ اگر معلم بخواهد در ساعت نقاشي" به برطرف كردن مشكلات داستان نويسي" بپردازد.

 كدام موضوع را انتخاب مي كنيد؟

        الف ) نقاشي با حروف الفباي فارسي

        ب ) نقاشي خط

        ج ) ديكته نقاشي

        د ) جملات نيمه مصور

12 ـ تركيب و آرايش عناصر يك تابلو را به صورت يك مجموعه بصري خوشايند ومؤثر اصطلاحأ ..............................

مي گويند.

        الف ) نقوش تزئيني              

        ب ) تركيب بندي 

        ج ) قرينه سازي

        د ) ا فشانگري

13 ـ كدام دسته از وسايل زير از ابزارهاي اصلي واوليه براي خوش نويسي است ؟

        الف ) قلم ني ـ قلمتراش ـ كاغذ ‌ـ زير مشقي

        ب) قلم ني ـ قلمتراش ـ قطع زن ـ زير مشقي

        ج ) قلم ني ـ دوات با ليقه ومركب ـ كاغذ وزير مشقي

        د ) قلم ني ـ مركب ـ قلمتراش ـ قطع زن

14 ـ عبارت زير از خصوصيات كدام نوع قلم ني است ؟

       " جداره ي اين نوع قلم ني راپوسته اي سخت واستخواني پوشانده است كه موجب استحكام ودوام طولاني نوك تراش خورده آن مي شود . پوسته ي قلم ني كه رسيده وپخته مي شوند به رنگ سرخ وگاه قهوه اي سوخته است ."

       الف ) قلم ني خيزران

       ب ) قلم ني دزفولي

       ج ) قلم ني شمالي

       د ) قلم ني مارلو

15 ـ كدام يك از كاغذ هاي زير براي خوشنويسي مناسب نيست ؟

       الف ) كاغذ هاي برقي يا گلاسه

        ب ) كاغذ هاي تحريري

        ج ) كاغذهاي گلاسه مات يا نيم گلاسه

         د ) كاغذهاي كاهي وزبر

16 ـ كدام يك از گزينه هاي زير به عنوان " عروس خطوط اسلامي " در كشورهاي اسلامي لقب گرفته است ؟

       الف ) شكسته نستعليق

       ب ) ثلث

       ج ) نسخ

        د ) نستعليق

17 ـ كدام خط از قديم واز زمان پيدايش آن براي كتابت قرآن كريم به كار رفته است و هنوزهم بهترين نوع خط براي قرآن نويسي به شمار مي رود ؟

       الف ) كوفي        

        ب) ثلث    

        ج) نسخ 

        د) ريحان

18 ـ ابداع نسخ وثلث در قرن سوم هجري قمري به هنرمند ايراني به نام ............................ نسبت داده اند .

         الف ) ابن بواب

          ب ) ابوعلي بن مقله بيضاوي شيرازي

          ج ) ياقوت مستعصمي

          د ) ميرزا احمد نيريزي

19 ـ با توجه به بحث قواعد كلي در خط مطلب زير مربوط به كدام گزينه است ؟  

  " يكسان نويسي در مفردات همجنس ، يكسان نويسي در مركبات مشابه ، اعتدال وتناسب اندام مفردات ومركبات ،اندازه گيري با موازين معين "

        الف ) اصول                      

       ب) نسبت                    

       ج ) تركيب                      

       د) كرسي

20  ـ در تراش قلم وقتي صحبت از " فتح " مي شود يعني.........................................   

         الف ) تراش پهلوهاي قلم                      

        ب) شكاف دادن دم قلم

         ج ) برداشتن روي قلم                          

         د ) زدن سر قلم