اين بخش جهت استفاده ي دانشجويان در واحددرسي ذيل تدارك ديده شده است.

حركات ورزشي وسرودهاي خاص كودكان

 هـدف :

 آشنايي با نظريه هاي مختلف تربيت بدني وتأثيرحركات موزون وسرودهاي خاص كودكان در رشد جسمي ورواني واخلاقي آنان ، تدريس برنامه ريزي شده حركات واصـوات موزون براي كسب مهارت در اين زمينه بلـكه به منظور انجام فعاليت ها است كه جنبه نظري داشته وبه سـلامت بدن ، فكر وروح كـودك ونيز شكوفايي استعدادهاي او كمك كند.

 

سرفصل دروس:

1 – بررسي وآشنايي با نظريه هاي مختلف مربوط به تربيت بدني و ورزش

2 – بررسي اثرات فيزيولوژيك بازي

3 – مطالعات اثرات رواني بازي وحركات موزون در كودكان

4 – مطالعه واثرات اجتماعي واخلاقي بازي و حركات ورزشي

5 – عوامل مؤثر در بازي و حركات ورزشي

6 – نحوه ي ارزش يابي رشد جسمي كودكان

7 – اثر اصوات موزون در توسعه ذهن ورشد شخصيت كودك

8 – تئوري موسيقي

9 – آشنايي با نوشتن وخواندن خط موسيقي (نت)

10 – آشنايي با سرودهاي مذهبي

11 – آشنايي با سرودهاي رزمي وميهني

12 – آشنايي با سازهاي ريتميك مخصوص كودكان

13 – آشنايي با سرودهاي آموزش دهنده ي خاص كودكان

14 – نواختن ملوديكا به منظور همراهي با سرودها

 

منـابع :

Ø      بازيهاي ورزشي براي كودكان و نوجوانان در مدارس: فرج اللهي بهرامي

Ø      مباني رواني اجتماعي در يادگيري مهارتهاي ورزشي : مهدي نمازي زاده

Ø      تئوري موسيقي : عباس فروتن راد

Ø      زود پرورشي موسيقي : ترجمه ژاله فربدي

Ø      بازيهاي ورزشي در مهد كودك : ترجمه سوسن ضياء    

اهميت بازي براي كودكان

Ø      پايه واساس ورزش ، بازي است .

Ø      كودكان ونوجوانان با تمام به آن عشق مي ورزند.

Ø      تأمين سلامت

Ø      تأمين نشاط وشادماني

Ø      شكل دادن احساسات عاليه انساني

Ø      ملزم به رعايت قانون

Ø      احترام متقابل

Ø      حس تعاون وهمفكري

Ø      پايداري

Ø      ميل به رقابت سازنده

Ø      چابكي، سرعت وعكس العمل

Ø      و...

وظيفه ي مربي در اجراي بازي ها براي كودكان

Ø      هدف و منظوربازي را بداند.

Ø      محيط

Ø      وسايل

Ø      مراحل سني كودكان

Ø      بازي وتناسب آن با سن كودكان

Ø      روحيه وشرايط جسمي كودكان

Ø      ارزش بيولوژي وتربيتي بازي ها

Ø      توجه به پرورش شخصيت كودك در بازي ها

Ø      تشويق وترغيب آنان براي شركت در فعاليتهاي ورزشي

Ø      برانگيختن حس رقابت در بازي ها وتمايل براي شركت در مسابقات

Ø      توجه به انگيزه عدالت از طريق رعايت قوانين

Ø      مانع اتخاذ تصميم نادرست ورفتار ناشايست

Ø      منشاء اثر در اصلاح وبهبود رفتار كودك

Ø      رسيدن به نتيجه ونيل به مقصود      ميل ورغبت وشوق به بازي ولذت از آن و...

 

ترتيب بازي براي كودكان

Ø      هدف وآرمان بازي علاقمندكردن و آمادگي براي رشته هاي ورزشي ديگر

Ø      آمادگي بدني ومهارتهاي ساده مثل:

v     چابكي

v     سرعت هماهنگي اعصاب وعضلات

v     و...

Ø      ساعات ورزش توأم با هدف ومنظوري باشد.

Ø      استفاده بازي از نظر تربيتي ،جسمي وروحي

Ø      توجه به شرايط براي يادگيري سربع در رشته اي ديگر ورزش از قبيل :

v     تكنيك

v     مهارت هاي اوليه

v     فرم بدني

v     و...

وظيفه ي مربيان ومعلمان ورزش

ايجاب مي كند:

*      مطالعه شرايط

*      نوع وسايل

*      مراحل سني

*       تناسب با وضع سني از نظر روحي وجسمي

*      هدف ونتيجه گيري كلي از اجراي بازي

*      توجه به عواملي مانند:

o       قدرت

o       ضعف

o       استعداد

o       پرهيز از بازي هاي پيچيده ومشكل و...

*      در بازي دسته جمعي مربي قبل اجرا، بازي را خيلي واضح تشريح نمايد .

*      پرهيز ازتوضيح و بيان اصطلاحات نامفهوم

*    به وجد آوردن كودكان قبل از بازي

عوامل مؤثر در يادگيري مهارت هاي ورزشي

" روانشناسي ورزشي"

        1 ـ ماهيت ورزش

        2 ـ عوامل اثر گذار در يادگيري مهارت هاي ورزشي

        3 ـ سن

         4 ـ بلوغ زود رس

         5 ـ اختلاف جنسي

         6 ـ استيل وفرم ورزشي

         7 ـ مسايل مبتديان در يادگيري مهارت هاي ورزشي

         8 ـ توسعه ي نردباني مهارت هاي ورزشي واشتغال آن ها

         9 ـ منحني يادگيري حركتي

       10 ـ افت وخيز سطح نمايش مهارت هاي ورزشي

            *روانشناسي ورزشي به مطالعه ي رفتار ي وحركات افراد حين اجراي نمايش مهارت هاي ورزشي مي پردازدتمركز اين علم بيش تر بر روي يادگيري هاي حركتي وكيفيت نمايش آن ها است.

            * در تعريف ورزش بايد گفت: رفتاري است كه بيش تر ورزشي بوده وجنبه هاي رقابتي و مسابقه درآن تأكيد شده است.

در روانشناسي ورزشي بطور كلي مي توان موضوعاتي از قبيل :

1ـ بهترين سن براي شروع فعاليت هاي ورزشي

2 ـ درجه و ميزان رشد بيولوژيكي مورد نياز

3 ـ حد متوسط سال هايي كه مي توان در سطح قهرماني به فعاليت و تمرين پرداخت

4 ـ اختلاف جنسي ورسيدن به سطح قهرماني در ورزش

5 ـ دلايل انتخاب واستيل وروش خاصي در تمرينات ورزشي

6 ـ تطابق وتعميم كانال هاي عصبي ، عضلاني حركت هاي مختلف ورزشي در ورزش انفرادي واجتماعي

7 ـ خودكاري( اتوماتيك )نمايش مهارت هاي ورزشي وتوجه به نشانه ها وعلائم حركتي در سطح قهرماني

8 ـ تنش عضلاني ، حركات اضافي و عدم آمادگي بدني مبتديان در ورزش

9 ـ سابقه ي ورزشي شاگردان در ياد گيري مهارت جديد وميزان انتقال يادگيري گذشته به مهارت جديد

10 ـ توجه به شرايط و اوضاع و احوال يك مسابقه ي حساس قهرماني

11 ـ علل تغييرات و افت و خيز سطح مهارت ها در جلسات تمرين و مسابقه را مطالعه نمود.

رشدونمووتوسعه ادراك حركتي در مهارت هاي ورزشي

1 ـ توارث ومحيط

2 ـ پديده ي رشد

3 ـ تفاوت هاي فردي

4 ـ تغييرات وتحولات فيزيكي رفتاري در فرآيند سني (سنين مختلف)

5 ـ كار سازنده وپرورشي

انگيزش در ورزش

انگيزه هايي كه ورزشكار رابه فراگيري و پيشرفت سريع وا مي دارد ودرجه ي مهارت اورا بالا مي برد عبارتند از :

1ـ برقراري ولزوم داشتن هدف

2 ـ پاداش هاي مادي ومعنوي

3 ـ حد مطلوب انگيزش در ورزش

4 ـ رقابت ومبارزه در ورزش

5 ـ وضعيت اجتماعي ، اقتصادي ورزشكاران در ايجاد انگيزش

6 ـ رياضت كشي وانضباط در ورزش

عوامل اجتماعي ـ رواني در ورزش

1 ـ نيروي اجتماعي فرهنگي و ورزش

2ـ نژاد وورزش قهرماني

3 ـ مشاركت زنان ودختران در ورزش قهرماني

4 ـ رقلبت هاي ورزشي وكودكان

5 ـ ويژگي هاي شخصيت در رابطه با مشاركت در ورزش

6 ـ رهبري وتفبق در ورزش

7 ـ اثر رفتار تماشاچيان در مسابقه هاي ورزشي

8 ـ معني وارزش هاي اجتماعي در ورزش

9 ـ ورزش در صحنه هاي بين اللملي

10 ـ ورزش وسياست ملي